Digital forelæggelse for Retslægerådet i Civile sager (juni/2018)
 
 
Fortegnelse over de bilag, som Retslægerådet skal have
 
Retslægerådet anmoder om, at der i civile sager, der forelægges for rådet, udarbejdes en fortegnelse med angivelse af bilagsnummer over hvilke bilag, der forelægges for Retslægerådet.
 
Sagens bilagerede bilag bedes i videst mulige omfang oploadet som særskilte filer i følgende rækkefølge:
 
I fortegnelsen bedes de enkelte bilagerede bilag oplistet i følgende rækkefølge:
 
1. Anmodning om udtalelse med oplysning om evt. fysisk eftersendelse af billeddiagnostisk materiale.
2. Retsbog vedrørende rettens godkendelse af forelæggelsen.
3. Spørgetema godkendt af retten.
4. Lægelige bilag, enkeltvis, i kronologisk orden – med navn på    
læge/hospital samt datering (dato for erklæringer og tidsrum for journalmateriale) for hvert bilag.
5. Alt relevant originalt billedmateriale fra røntgenundersøgelser, CT og MR-skanninger mv. oploades tillige muligt som særskilte filer.
6. Andre bilag, der har betydning og relevans for den lægelige vurdering af sagen.
7. Sagens Processkrifter
 
 
I de tilfælde, hvor der helt undtagelsesvist fremsendes flere dokumenter på samme fil, bør opdelingen i dokumenter tydeligt fremgå.
 
 
Sagens oplysning:
 
Retslægerådet vil typisk efterspørge følgende oplysninger, hvorfor disse bør indgå i ekstrakten allerede ved sagens forelæggelse for Retslægerådet af hensyn til at sikre den mest hensigtsmæssige sagsbehandling:

 

  • Journal fra egen læge: Egen læges journal, inklusiv lægens egne konsultationsnotater, der som minimum dækker 5 år før den hændelse, der giver anledning til fremsendelse af sagen, og frem til forelæggelsesdagen.
  • Journalmateriale fra hospitalsindlæggelser: Hospitalsnotater og journaler af relevans for de stillede spørgsmål.
  • Speciallægeerklæringer: Speciallægeerklæringer af relevans for de stillede spørgsmål.
  • Billedmateriale: Billedmateriale fra alle relevante undersøgelser. (Billedmaterialet skal fremsendes elektronisk på CD-rom eller DVD (eller USB.) i original og i DICOM format. 
  • Ikke eksisterende billedmateriale: Såfremt billedmateriale ikke længere eksisterer (er destrueret) bedes dette anført. Beskrivelser bedes vedlagt i muligt omfang.
  • Politirapporter/skadesanalyser: Vedlægges for så vidt angår trafikulykker.
  • Billeder af arbejdsplads samt arbejdsbeskrivelse: Vedlægges for så vidt angår sager om arbejdsskader og – ulykke, hvor det er relevant.

Der henvises til retslaegeraadet@retslaegeraadet.dk for så vidt angår spørgetemaets nærmere udformning.

 

 
Retslægerådet |Toldboden 2, 2. sal | 8800 Viborg | Tlf.: 33 92 33 34