Digital forelæggelse for Retslægerådet i Civile sager (august/2019)
 
 
Fortegnelse over de bilag, som Retslægerådet skal have
 
Retslægerådet anmoder om, at der i civile sager, som forelægges for rådet, udarbejdes en indholdsfortegnelse over, hvilke bilag med angivelse af tydeligt bilagsnummer, der forelægges for Retslægerådet.
 
Sagens bilagerede bilag oploades som en samlet fil gerne inddelt med bogmærker i følgende rækkefølge:
 
1. Anmodning, retsbog og spørgetema

 • Anmodning om udtalelse med oplysning om evt. fysisk eftersendelse af billeddiagnostisk materiale.

 • Retsbog vedrørende rettens godkendelse af forelæggelsen.

 • Spørgetema godkendt af retten. Bemærk at spørgetemaets dato skal  fremgå af retsbogen.
   

2. Bilagsfortegnelse

Bilagsfortegnelse med angivelse af navngivne bilag - navn på læge/hospital samt dato for erklæringer og tidsperiode for journalmateriale for hvert bilag. 


3. Lægelige bilag

De bilagerede navngivne lægelige bilag, enketvis i kronologisk orden, og om muligt alt relevant billedmateriale fra røntgenundersøgelser, CT scanning, MR scanning. Eventuelt billedmateriale kan fremsendes til Retslægerådets sekretariat med angivelse af rettens BS nr.    
 

4. Andre bilag, der har betydning og relevans for den lægelige vurdering af sagen.

5. Sagens processkrifter
 
 
Sagens oplysning:
 
Retslægerådet vil typisk efterspørge følgende oplysninger, hvorfor disse bør indgå i ekstrakten allerede ved sagens forelæggelse for Retslægerådet af hensyn til at sikre den mest hensigtsmæssige sagsbehandling:

 • Journal fra egen læge: Egen læges journal, inklusiv lægens egne konsultationsnotater, der som minimum dækker 5 år før den hændelse, der giver anledning til fremsendelse af sagen, og frem til forelæggelsesdagen.
 • Journalmateriale fra hospitalsindlæggelser: Hospitalsnotater og journaler af relevans for de stillede spørgsmål.
 • Speciallægeerklæringer: Speciallægeerklæringer af relevans for de stillede spørgsmål.
 • Billedmateriale: Billedmateriale fra alle relevante undersøgelser. (Billedmaterialet skal fremsendes elektronisk på CD-rom eller DVD (eller USB.) i original og i DICOM format. 
 • Ikke eksisterende billedmateriale: Såfremt billedmateriale ikke længere eksisterer (er destrueret) bedes dette anført. Beskrivelser bedes vedlagt i muligt omfang.
 • Politirapporter/skadesanalyser: Vedlægges for så vidt angår trafikulykker.
 • Billeder af arbejdsplads samt arbejdsbeskrivelse: Vedlægges for så vidt angår sager om arbejdsskader og – ulykke, hvor det er relevant.
 •  
Der henvises til retslaegeraadet@retslaegeraadet.dk for så vidt angår spørgetemaets nærmere udformning. 

 
Retslægerådet |Toldboden 2, 2. sal | 8800 Viborg | Tlf.: 33 92 33 34